رم ddr4 پینگ عالی به تلگرام و کیفیت مرغوب سخت افزاری

512 MB رم
 • 1 Core of CPU ردازنده
 • 2.6 GHz پردازش اشتراکی
 • 0.5 GHz پردازش اختصاصی
 • 512 MB حافظه رم
 • 20 GB nvme هارد
1 GB رم
 • 1 Core of CPU پردازنده
 • 2.6 GHz پردازش اشتراکی
 • 1 GHz پردازش اختصاصی
 • 1 GB حافظه رم
 • 25 GB nvme هارد
2 GB رم
 • 2 Core of CPU پردازنده
 • 5.2 GHz پردازش اشتراکی
 • 1.5 GHz پردازش اختصاصی
 • 2 GB حافظه رم
 • 35 GB nvme هارد
4 GB رم
 • 2 Core of CPU پردازنده
 • 5.2 GHz پردازش اشتراکی
 • 2 GHz پردازش اختصاصی
 • 4 GB حافظه رم
 • 50 GB nvme هارد
6 GB رم
 • 3 Core of CPU پردازنده
 • 7.8 GHz پردازش اشتراکی
 • 2.5 GHz پردازش اختصاصی
 • 6 GB حافظه رم
 • 70 GB nvme هارد
8 GB رم
 • 3 Core of CPU پردازنده
 • 7.8 GHz پردازش اشتراکی
 • 3 GHz پردازش اختصاصی
 • 8 GB حافظه رم
 • 100 GB nvme هارد