هاست سی پنل داخل ( میزبانی سایت )

512 MB

پهنا باند ماهیانه 8 گیگابایت
تعداد Parked domain =1
تعداد Addon domain =1
تعداد Sub Domains = 1
تعداد FTP Accounts = 1
نوع واگذاری = آنی

1 GB

پهنا باند ماهیانه ۱۰ گیگابایت
تعداد Parked domain =1
تعداد Addon domain =1
تعداد Sub Domains = 1
تعداد FTP Accounts = 1
نوع واگذاری = آنی

2 GB

پهنا باند ماهیانه 13 گیگابایت
تعداد Parked domain =3
تعداد Addon domain =3
تعداد Sub Domains = 3
تعداد FTP Accounts = 3
نوع واگذاری = آنی

5 GB

پهنا باند ماهیانه 18 گیگابایت
تعداد Parked domain =3
تعداد Addon domain =3
تعداد Sub Domains =3
تعداد FTP Accounts =3
نوع واگذاری = آنی

10 GB

پهنا باند ماهیانه 22 گیگابایت
تعداد Parked domain =3
تعداد Addon domain =3
تعداد Sub Domains = 3
تعداد FTP Accounts = 3
نوع واگذاری = آنی

15 GB

پهنا باند ماهیانه 25 گیگابایت
تعداد Parked domain =3
تعداد Addon domain =3
تعداد Sub Domains = 3
تعداد FTP Accounts =3
نوع واگذاری = آنی