سرور مخصوص آموزش مجازی

پلن 1

تعداد کاربر آنلاین 20 نفر
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
هزینه نصب و راه اندازی 200 هزار تومان
تحویل حداقل 12 ساعت کارای ایران

پلن 2

تعداد کاربر آنلاین 40 نفر
موقیعت سرور در ایران
ترافیک پهنای باند نامحدود
برگزاری کنفرانس نامحدود
هزینه نصب و راه اندازی 200 هزار تومان
تحویل حداقل 12 ساعت کارای ایران